ការអប់រំកាយគឺជាភាពចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកាយសម្បទារបស់កុមារ។ ហេតុនេះ ទើបសាលា KIS បានផ្តល់សារៈសំខាន់ លើការអប់រំកាយផងដែរ។
Physical education (PE) is essential for physical development of the children. That’s why KIS also places emphasis on PE.

Previous slide
Next slide